ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพชรธิดา นาคมะเริง
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,09:20   อ่าน 345 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธัชพล เจดีย์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,09:16   อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงติยาภรณ์ ภักดีแก้ว
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,09:14   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอุดมโชค แซ่ลิ้ม
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,09:11   อ่าน 226 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศักดิ์ดา ดีโนนโพธิ์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,09:09   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑(๖บท)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยนุช เครือทอง
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,08:45   อ่าน 258 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑(๖บท)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัลยรัตน์ งามขำ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,08:41   อ่าน 264 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุขสันต์ จันทัง
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,08:38   อ่าน 268 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิญาภรณ์ จิโนคำ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,08:32   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์(เอแม็ก)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภานัน ดำเนิน
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,08:27   อ่าน 328 ครั้ง