ผู้บริหาร

นางฉวี ถวิลถึง
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/03/2020
ปรับปรุง 30/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 62022
Page Views 77060
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ กันจุ บึงสามพัน
2 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กันจุ บึงสามพัน -
3 โรงเรียนบ้านโคกกรวด กันจุ บึงสามพัน 0-5676-0255
4 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ กันจุ บึงสามพัน 0-56730135
5 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม กันจุ บึงสามพัน 056-791869
6 โรงเรียนบ้านกันจุ กันจุ บึงสามพัน
7 โรงเรียนบ้านซับบอน กันจุ บึงสามพัน
8 โรงเรียนบ้านหนองพลวง กันจุ บึงสามพัน
9 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ซับสมอทอด บึงสามพัน
10 โรงเรียนอุดมวิทยา ซับสมอทอด บึงสามพัน
11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ซับสมอทอด บึงสามพัน
12 โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย ซับสมอทอด บึงสามพัน
13 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ซับสมอทอด บึงสามพัน
14 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง บึงสามพัน
15 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ ซับไม้แดง บึงสามพัน
16 โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ ซับไม้แดง บึงสามพัน
17 โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ ซับไม้แดง บึงสามพัน
18 โรงเรียนสมอทอดศึกษา บึงสามพัน บึงสามพัน 056732326
19 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร บึงสามพัน บึงสามพัน
20 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ บึงสามพัน บึงสามพัน
21 โรงเรียนบ้านราหุล บึงสามพัน บึงสามพัน
22 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน บึงสามพัน บึงสามพัน
23 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต บึงสามพัน บึงสามพัน 056-732-700,083-625-536
24 โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ พญาวัง บึงสามพัน
25 โรงเรียนบ้านวังปลา พญาวัง บึงสามพัน
26 โรงเรียนบ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน
27 โรงเรียนบ้านซับสามัคคี พญาวัง บึงสามพัน
28 โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ พญาวัง บึงสามพัน
29 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังพิกุล บึงสามพัน
30 โรงเรียนบ้านหนองไทร วังพิกุล บึงสามพัน
31 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ วังพิกุล บึงสามพัน
32 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วังพิกุล บึงสามพัน
33 โรงเรียนบ้านห้วยทราย วังพิกุล บึงสามพัน
34 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล บึงสามพัน
35 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ วังพิกุล บึงสามพัน
36 โรงเรียนบ้านหนองกำไร ศรีมงคล บึงสามพัน
37 โรงเรียนบ้านซับเจริญ ศรีมงคล บึงสามพัน
38 โรงเรียนบ้านศรีมงคล ศรีมงคล บึงสามพัน
39 โรงเรียนบ้านพนมเพชร ศรีมงคล บึงสามพัน
40 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ศรีมงคล บึงสามพัน
41 โรงเรียนบ้านยางสาว ศรีมงคล บึงสามพัน
42 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว บึงสามพัน
43 โรงเรียนบ้านเขาพลวง สระแก้ว บึงสามพัน
44 โรงเรียนบ้านวังไลย์ สระแก้ว บึงสามพัน
45 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อสาขาบ้านวังหูดิน หนองแจง บึงสามพัน
46 โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง บึงสามพัน
47 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ หนองแจง บึงสามพัน
48 โรงเรียนบ้านบึงตะแบก หนองแจง บึงสามพัน 0819536780
49 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองแจง บึงสามพัน
50 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม หนองแจง บึงสามพัน
51 โรงเรียนบ้านคลองทราย ซับน้อย วิเชียรบุรี
52 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ซับน้อย วิเชียรบุรี
53 โรงเรียนบ้านซับน้อย ซับน้อย วิเชียรบุรี
54 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 056-713845
55 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี
56 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี
57 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี
58 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี
59 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์สาขาบ้านไร่อุดม ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี
60 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี
61 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ท่าโรง วิเชียรบุรี
62 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ท่าโรง วิเชียรบุรี
63 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ท่าโรง วิเชียรบุรี
64 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี
65 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ท่าโรง วิเชียรบุรี
66 โรงเรียนบ้านท่าโรง ท่าโรง วิเชียรบุรี
67 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี ท่าโรง วิเชียรบุรี
68 โรงเรียนอภิวัฒน์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี
69 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าโรง วิเชียรบุรี
70 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี
71 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี
72 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน น้ำร้อน วิเชียรบุรี
73 โรงเรียนบ้านไทรงาม น้ำร้อน วิเชียรบุรี
74 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา น้ำร้อน วิเชียรบุรี
75 โรงเรียนบ้านคลองบง น้ำร้อน วิเชียรบุรี
76 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ น้ำร้อน วิเชียรบุรี
77 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย น้ำร้อน วิเชียรบุรี
78 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ บึงกระจับ วิเชียรบุรี
79 โรงเรียนบ้านโคกปรือ บึงกระจับ วิเชียรบุรี
80 โรงเรียนบ้านหนองบัวทองสาขาบ้านดงตะเคียน บ่อรัง วิเชียรบุรี
81 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว บ่อรัง วิเชียรบุรี 056726486
82 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ บ่อรัง วิเชียรบุรี
83 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง บ่อรัง วิเชียรบุรี 0862044826
84 โรงเรียนบ้านบ่อรัง บ่อรัง วิเชียรบุรี
85 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง บ่อรัง วิเชียรบุรี
86 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ บ่อรัง วิเชียรบุรี
87 โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ่อรัง วิเชียรบุรี 0864407389
88 โรงเรียนบ้านหนองสะแก บ่อรัง วิเชียรบุรี
89 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี
90 โรงเรียนบ้านโคกสง่า พุขาม วิเชียรบุรี
91 โรงเรียนบ้านพุขาม พุขาม วิเชียรบุรี
92 โรงเรียนประถมวิทยา พุขาม วิเชียรบุรี
93 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม พุขาม วิเชียรบุรี
94 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ พุเตย วิเชียรบุรี
95 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย พุเตย วิเชียรบุรี
96 โรงเรียนใจจำนงศึกษา พุเตย วิเชียรบุรี
97 โรงเรียนบ้านหนองคล้า พุเตย วิเชียรบุรี
98 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พุเตย วิเชียรบุรี
99 โรงเรียนบ้านวังลึก ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 0-5676-0214
100 โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี
101 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี
102 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี
103 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี
104 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี
105 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง ยางสาว วิเชียรบุรี
106 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ ยางสาว วิเชียรบุรี
107 โรงเรียนบ้านซับตะแบกสาขาบ้านวังวัด ยางสาว วิเชียรบุรี
108 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี
109 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ยางสาว วิเชียรบุรี
110 โรงเรียนบ้านโคกกรวด ยางสาว วิเชียรบุรี
111 โรงเรียนบ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี
112 โรงเรียนบ้านไทรทอง วังใหญ่ วิเชียรบุรี
113 โรงเรียนบ้านวังน้อย วังใหญ่ วิเชียรบุรี
114 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ วังใหญ่ วิเชียรบุรี
115 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ วิเชียรบุรี
116 โรงเรียนบ้านดาดอุดม วังใหญ่ วิเชียรบุรี
117 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วังใหญ่ วิเชียรบุรี
118 โรงเรียนบ้านลำนารวย สระประดู่ วิเชียรบุรี
119 โรงเรียนค่ายลูกเสือวิเชียรบุรี สระประดู่ วิเชียรบุรี
120 โรงเรียนบ้านสระประดู่ สระประดู่ วิเชียรบุรี
121 โรงเรียนบ้านเข็มทอง สามแยก วิเชียรบุรี
122 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ สามแยก วิเชียรบุรี
123 โรงเรียนบ้านพรหมยาม สามแยก วิเชียรบุรี
124 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สามแยก วิเชียรบุรี
125 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โคกปรง วิเชียรบุรี
126 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง โคกปรง วิเชียรบุรี 056724748
127 โรงเรียนบ้านซับอีลุม โคกปรง วิเชียรบุรี
128 โรงเรียนบ้านน้ำเดือด โคกปรง วิเชียรบุรี
129 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฏร์สาขาบ้านวังเตียน โคกปรง วิเชียรบุรี
130 โรงเรียนบ้านน้ำเดือดสาขาบ้านดอยสวรรค์ โคกปรง วิเชียรบุรี
131 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง โคกปรง วิเชียรบุรี
132 โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ โคกปรง วิเชียรบุรี -
133 โรงเรียนบ้านม่วงชุม คลองกระจัง ศรีเทพ
134 โรงเรียนบ้านวังขอน คลองกระจัง ศรีเทพ
135 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว คลองกระจัง ศรีเทพ
136 โรงเรียนบ้านหนองสรวง คลองกระจัง ศรีเทพ
137 โรงเรียนบ้านคลองดู่สาขาบ้านหนองสะแก คลองกระจัง ศรีเทพ
138 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คลองกระจัง ศรีเทพ
139 โรงเรียนบ้านเขาคลัง คลองกระจัง ศรีเทพ
140 โรงเรียนบ้านคลองดู่ คลองกระจัง ศรีเทพ
141 โรงเรียนบ้านคลองกระจัง คลองกระจัง ศรีเทพ
142 โรงเรียนบ้านเนินถาวรสาขาบ้านเขาหินปูน นาสนุ่น ศรีเทพ
143 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก นาสนุ่น ศรีเทพ
144 โรงเรียนบ้านจัดสรร นาสนุ่น ศรีเทพ
145 โรงเรียนบ้านเนินถาวร นาสนุ่น ศรีเทพ
146 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ นาสนุ่น ศรีเทพ
147 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม นาสนุ่น ศรีเทพ
148 โรงเรียนบ้านหนองบัว นาสนุ่น ศรีเทพ
149 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ
150 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น นาสนุ่น ศรีเทพ
151 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี ประดู่งาม ศรีเทพ
152 โรงเรียนบ้านสันติธรรม ประดู่งาม ศรีเทพ
153 โรงเรียนบ้านหนองหมู ประดู่งาม ศรีเทพ
154 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย ศรีเทพ ศรีเทพ
155 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน ศรีเทพ ศรีเทพ
156 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ศรีเทพ ศรีเทพ
157 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ศรีเทพ ศรีเทพ
158 โรงเรียนบ้านนาตะกุด ศรีเทพ ศรีเทพ 0 - 5678 - 4220
159 โรงเรียนเมืองศรีเทพ ศรีเทพ ศรีเทพ
160 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง สระกรวด ศรีเทพ
161 โรงเรียนบ้านโคกหิน สระกรวด ศรีเทพ
162 โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา สระกรวด ศรีเทพ
163 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สระกรวด ศรีเทพ
164 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สระกรวด ศรีเทพ
165 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สระกรวด ศรีเทพ
166 โรงเรียนบ้านวังขาม สระกรวด ศรีเทพ
167 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา สระกรวด ศรีเทพ
168 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สระกรวด ศรีเทพ
169 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา สระกรวด ศรีเทพ
170 โรงเรียนบ้านสระกรวด สระกรวด ศรีเทพ
171 โรงเรียนอนุบาลกิลาพร สระกรวด ศรีเทพ
172 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา หนองย่างทอย ศรีเทพ
173 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย หนองย่างทอย ศรีเทพ
174 โรงเรียนบ้านรังย้อย หนองย่างทอย ศรีเทพ 056811103
175 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย ศรีเทพ
176 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย หนองย่างทอย ศรีเทพ
177 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ โคกสะอาด ศรีเทพ
178 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ
179 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง โคกสะอาด ศรีเทพ
180 โรงเรียนบ้านกองทูลสาขาบ้านหนองบัวทอง กองทูล หนองไผ่
181 โรงเรียนบ้านกองทูล กองทูล หนองไผ่ 0-5678-1026
182 โรงเรียนบ้านกองทูลสาขาบ้านวังชงโค กองทูล หนองไผ่
183 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว กองทูล หนองไผ่
184 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา กองทูล หนองไผ่ 0661651562
185 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่
186 โรงเรียนบ้านปางยาง ท่าด้วง หนองไผ่
187 โรงเรียนบ้านสันเจริญ ท่าด้วง หนองไผ่
188 โรงเรียนบ้านท่าด้วง ท่าด้วง หนองไผ่
189 โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ท่าด้วง หนองไผ่
190 โรงเรียนบ้านสันเจริญสาขาบ้านโป่งสะทอน ท่าด้วง หนองไผ่
191 โรงเรียนบ้านเนินคนธา ท่าแดง หนองไผ่
192 โรงเรียนบ้านท่าแดง ท่าแดง หนองไผ่
193 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ท่าแดง หนองไผ่
194 โรงเรียนบ้านท่าสวาย ท่าแดง หนองไผ่
195 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ท่าแดง หนองไผ่
196 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ท่าแดง หนองไผ่
197 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้สาขาบ้านเนินสะอาด นาเฉลียง หนองไผ่
198 โรงเรียนบ้านหัวโตก นาเฉลียง หนองไผ่
199 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม นาเฉลียง หนองไผ่
200 โรงเรียนบ้านคลองกรวด นาเฉลียง หนองไผ่
201 โรงเรียนโชติวิทยา นาเฉลียง หนองไผ่ 056-789280
202 โรงเรียนบ้านด่านบุญธรรม นาเฉลียง หนองไผ่
203 โรงเรียนศรีปัญญา นาเฉลียง หนองไผ่
204 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ นาเฉลียง หนองไผ่
205 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า บัววัฒนา หนองไผ่ 056781926
206 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ บัววัฒนา หนองไผ่
207 โรงเรียนบ้านลำตาเณร บัววัฒนา หนองไผ่
208 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ บัววัฒนา หนองไผ่ 056783981
209 โรงเรียนบ้านวังอ่าง บัววัฒนา หนองไผ่
210 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา บัววัฒนา หนองไผ่
211 โรงเรียนบ้านป่าคาย บ่อไทย หนองไผ่
212 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่
213 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ บ่อไทย หนองไผ่
214 โรงเรียนบ้านตีบใต้ บ่อไทย หนองไผ่
215 โรงเรียนบ้านนาวังแหน บ่อไทย หนองไผ่
216 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง บ่อไทย หนองไผ่
217 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ บ้านโภชน์ หนองไผ่
218 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ บ้านโภชน์ หนองไผ่
219 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน บ้านโภชน์ หนองไผ่
220 โรงเรียนบ้านซับชมภู บ้านโภชน์ หนองไผ่
221 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ บ้านโภชน์ หนองไผ่ (056) 563235
222 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ บ้านโภชน์ หนองไผ่
223 โรงเรียนวีรสัมพันธ์ ยางงาม หนองไผ่
224 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ยางงาม หนองไผ่
225 โรงเรียนบ้านปากตก ยางงาม หนองไผ่
226 โรงเรียนบ้าน กม.30 ยางงาม หนองไผ่ (056) 565417
227 โรงเรียนบ้านวังเหว ยางงาม หนองไผ่
228 โรงเรียนบ้านวังท่าดี วังท่าดี หนองไผ่
229 โรงเรียนบ้านกลาง วังท่าดี หนองไผ่
230 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง วังโบสถ์ หนองไผ่
231 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วังโบสถ์ หนองไผ่
232 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วังโบสถ์ หนองไผ่
233 โรงเรียนบ้านไทรทอง วังโบสถ์ หนองไผ่
234 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์ หนองไผ่
235 โรงเรียนบ้านโคกสง่า วังโบสถ์ หนองไผ่
236 โรงเรียนบ้าน กม.35 หนองไผ่ หนองไผ่
237 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ หนองไผ่ หนองไผ่
238 โรงเรียนหนองไผ่ หนองไผ่ หนองไผ่
239 โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม หนองไผ่ หนองไผ่
240 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่
241 โรงเรียนสหวิทยศึกษา หนองไผ่ หนองไผ่
242 โรงเรียนบ้านลำพาด หนองไผ่ หนองไผ่
243 โรงเรียนอนุบาลบังอร หนองไผ่ หนองไผ่
244 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่
245 โรงเรียนบ้านคลองยาง หนองไผ่ หนองไผ่
246 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่
247 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ห้วยโป่ง หนองไผ่
248 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว ห้วยโป่ง หนองไผ่
249 โรงเรียนบ้านสระเกษ เพชรละคร หนองไผ่
250 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง เพชรละคร หนองไผ่
251 โรงเรียนเพชรละครวิทยา เพชรละคร หนองไผ่
252 โรงเรียนบ้านสระเกษสาขาบ้านสระแก้ว เพชรละคร หนองไผ่
253 โรงเรียนบ้านเพชรละคร เพชรละคร หนองไผ่
254 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา เพชรละคร หนองไผ่