กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสมศักด์ พงษ์สวัสดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววารินทร์ ประสงค์ทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศันสนีย์ รักสอาด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 087 7356410​
อีเมล์ : Sansanee2812@gmail.com​

นางสาวสินีนาฏ แก้วคูณ
ครู
เบอร์โทร : 0845035037
อีเมล์ : nulin_@sanook.com

นางสาวน้ำทิพย์ ร่มโพธิ์พัก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0650969798
อีเมล์ : nam_sky@hotmail.com