กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสมศักด์ พงษ์สวัสดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววารินทร์ ประสงค์ทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศันสนีย์ รักสอาด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสินีนาฏ แก้วคูณ
ครู

นางสาวน้ำทิพย์ ร่มโพธิ์พัก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

MR.John Mark S.Balmocena

MR.Rodolfo Banzon
ครู

MR.Alvin James N. Pane
ครู