กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวยลดา ยาแสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชาย พาสังข์
ครู
ครูประจำชั้น /0

สุนันท์ เอมมะโน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจามยุรี กันธุไร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2