กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวยลดา ยาแสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสมชาย พาสังข์
ครู
ครูประจำชั้น

สุนันท์ เอมมะโน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจามยุรี กันธุไร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2