กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมนตชัย บุญเพชร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวมจพร ไวทะยะจันดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวธาราทิพย์ กฤษณการ
ครู

นางอภิรดี หริกุลรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจารุวรรณ พลอยบุตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4