กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิกร คงสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีชา ลำพึงกาล
ครู