กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิกร คงสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายปรีชา ลำพึงกาล
ครู