กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุภาพ กริดรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0831095101

นางสาวอนงค์ลักษณ์ โอดนันต์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0614397678
อีเมล์ : Anongluk101@gmail.com

นางสุรทิน กันเจิม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0801173297