กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุภาพ กริดรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอนงค์ลักษณ์ โอดนันต์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพัฒสา ประภัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุรทิน กันเจิม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4