กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุภาพ กริดรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0831095101

นางสุรทิน กันเจิม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0801173297