กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิภาภรณ์ สารีวรรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววันวิสาข์ ขำยิ้ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายธีวุฒิ อ่อนศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุพรรษา ถนอมแสนดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเอื้ออารีย์ เรื่องลือ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4