กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิภาภรณ์ สารีวรรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววันวิสาข์ ขำยิ้ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุพรรษา ถนอมแสนดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0654470614

นางสาวเอื้ออารีย์ เรื่องลือ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0638161883
อีเมล์ : z-ai-15@hotmail.com