กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิพนธ์ กันเจิม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจำนงค์ บัวศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวรัญชัย ชมชื่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายทวีชัย นิลเนตร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางรักษา ชัยศักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2