กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจักรกริช มนต์มณี

นางสาวสุพรรษา อ้นเวียง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางลำดวน ฝ่ายพรมจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวมณฑริกา จันทนิชย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1