กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0885893869
อีเมล์ : iphoneoill@hotmail.com

นางลำดวน ฝ่ายพรมจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวมณฑริกา จันทนิชย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0897040806