ปฐมวัย

นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจันทนิภา เกตุเพชร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางรุ่งนภา ฮามคำไพ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเบญจพร ธนะเศรษฐวิไล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรัตนภรณ์ วงษ์ดี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกันยาภา รักษาสุรสาร
ครู

นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ศรี
ครู

นางสาวสรวงสุดา มีบุญพอ
ครู

นางสาวปภาวรินทร์ สังข์ทอง
ครู

นางสาวรุ่งนภา รวมสันเทียะ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวภคมน นิ่มน้อย
ครู
ครูประจำชั้น