ปฐมวัย

นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0871999250

นางสาวจันทนิภา เกตุเพชร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0641434897​
อีเมล์ : nooae_2907@hotmail.com

นางรุ่งนภา ฮามคำไพ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0803442148

นางสาวเบญจพร ธนะเศรษฐวิไล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0931469290
อีเมล์ : benjapornpueng080224@gmail.com

นางสาวรัตนภรณ์ วงษ์ดี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0906979600

นางสาวกันยาภา รักษาสุรสาร
ครู
เบอร์โทร : 0979780175

นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ศรี
ครู
เบอร์โทร : 0987549296
อีเมล์ : dearkanyanat0987549296@hotmail.com

นางสาวสรวงสุดา มีบุญพอ
ครู
เบอร์โทร : 0828908940

นางสาวปภาวรินทร์ สังข์ทอง
ครู
เบอร์โทร : 0995671846

นางสาวรุ่งนภา รวมสันเทียะ
ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทร : 0932198845