คณะผู้บริหาร

นางฉวี ถวิลถึง
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวอภิญญา ถวิลถึง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงไกร ถวิลถึง
ผู้จัดการ