ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ
โรงเรียนมีอาคารจำนวน ๔ หลัง

อาคารเรียน
อาคาร จำนวน
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
ห้องเรียน ๓๓
ห้องประกอบ