ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต เปิดทำการสอนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ โดยเปิดรับเฉเพราะเด็กอนุบาล
  อย่างเดียว ต่อมาปี ๒๕๓๒ ได้เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา ปี ๒๕๔๗ เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  โดยมี  นางฉวี  ถวิลถึง เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเกรียงไกร  ถวิลถึง เป็นผู้จัดการ นางสาวอภิญญา  ถวิลถึง
  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และได้รับการประเมินผล  สมศ.
   ดังนี้
  ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๔๘ การประเมิน สมศ.รอบที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตผ่านการประเมินในระดับ
  ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ การประเมิน สมศ.รอบที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตผ่านการประเมินในระดับ
  ปี พ.ศ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ การประเมิน สมศ.รอบที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตผ่านการประเมินในระดับ ดี