หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดสาระ
การเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ซึ่งสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มนี้ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน สาระ
          การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม มีดังนี้

                    ๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                ๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                ๔.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                ๕.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                ๖.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                ๗.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                ๘.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ