พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.พัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เหมาะสมกับวัย
๒.สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้ที่สร้างคุณธรรม จริยธรรม
๓.ส่งเสริม และพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔.สถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนรู้สู่อาเซียน

เป้าหมาย
๑.คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่น
๒.ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู้ประชาคมอาเซียน
๓.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นเป็นสำคัญ
๔.นักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะกับวัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
๕.สถานศึกษา ปรับกระบวนจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการส่วนร่วม