วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
ใฝ่รู้ เป็นเทคโนโลยี มีความรู้ทางภาษา เล่นกีฬาเป็น

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํโหติ
ผู้รู้ดี ปฏิบัติดี เป็นผู้เจริญ